KURUMSAL

Borsamız; Samsun Ticaret Borsası Çarşamba Şubesi olarak 15/08/1989 tarihinde Orta Mahalle Terme Caddesi No:10 Kat:5deki adresinde 12 m2 lik küçük bir odada bir personelle faaliyete başlamıştır.

Üye Haritası // İletişim

Borsamız 05.08.1991 tarihinde Dönemin Sanayi ve Ticaret Bakanı olan Sayın,Şükrü YÜRÜR Beyefendinin Bakanlık olurlarıyla müstakil olarak Çarşamba Ticaret Borsası ; Orta Mahalle Stadyum Caddesi No:2’deki adresinde üç personelle faaliyete geçmiştir.

Çarşamba Belediyesinden 1995 yılında, dönemin Belediye Başkanı Sayın Hüseyin DEĞERLİ Beyefendininde katkılarıyla;6062 s.d. Pafta, 196 Ada ,4 Parseldeki 2359 m2 ‘lik arsa satın alınarak, Şehir Plancısı tarafından yapılan düzenlemeyle 1339,87 m2 si yola terk edilmiş, kalan 1019,13 m2 arsa üzerine, $safeprojectname$ Binamız ;1998 yılında 351 m2 Temel alanı olarak inşaatına başlanarak 2413 m2 kapalı alana sahip 5 katlı olarak 2001 yılında tamamlanmış, alınan bir personelle 4 personele çıkan kadrosuyla, Düzenlenen İç Mimarisi,Dizaynı ve Teknik alt yapısı ile yeni binasında, hizmet vermeye başlamıştır.

Borsamızın kurulduğu tarihten bu güne kadar Meclis Başkanlığı görevini Sayın, Nurettin ÖZTEKİN üstlenmiş ve devam etmekte olup ,Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini 18 yıl boyunca Sayın, Mithat YILMAZ  icra etmiş, Başkanlığı döneminde “ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI MESLEK YÜKSEK OKULU” gibi, daha birçok esere imzasını atarak görevinden ayrılmıştır. 23/01/2009 tarihinde yapılan Borsamız Organ Seçimlerinde Sayın, Kazım G. YILMAZ Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilmiş ve halen görevini icra etmeye devam etmektedir.

Yönetim Kurulumuzun 26/02/2009 tarih 008 sayılı kararı ve Meclisimizin 26/02/2009 Tarih  02 sayılı kararında Tüm Meclis Üyelerimizin katılımıyla; Eski Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın, Mithat YILMAZ Borsamızın Onursal Başkanı ve Meclisimizin Şeref üyeliği ile onure edilmiştir.
Fotoğraflarla KURUMSAL Fotoğraf Galerisi
Misyon ve Vizyon
Misyon
Çarşamba Ticaret Borsası, zirai ürünlerin adil ve şeffaf piyasa fiyatlarının oluşmasına zemin hazırlayan, üyelerinin gelişimini ve işbirliğini destekleyen, menfaatlerini koruyan ve onları güncel piyasa koşullarına hazırlayan bir borsadır.

Vizyon
Güçlü kurumsal yapısı ve sunduğu uluslararası standartlarda hizmetler ile gerçek ve tüzel kişilerin fayda edeceklerine olan inançla üye olmak istedikleri öncü ve saygın bir borsa olmak.
Politikalarımız
KALİTE POLİTİKAMIZ
Çağdaş Borsacılık Anlayışı İçinde, Üreticilerimizin ve Üyelerimizin Mahsulünü Kıymetlendirmek,Üyelerin ve Hizmet Alanların, Beklenti ve İhtiyaçlarını Yasal Şartlar Çerçevesinde Karşılayarak Memnuniyetlerini Sağlamak, Kalite Yönetim Sisteminin Şartlarına Uyarak Etkinliğini Sürekli İyileştirmektir.

BİLGİ İŞLEM POLİTİKASI
Güçlü kurumsal altyapısıyla, borsacılık işlemlerinde sektörel gelişmeleri ve teknolojik yenilikleri takip ederek, üyelerine dünya standartlarında kaliteli hizmet vermek, üyelerinin mesleki Etkinliklerini kolaylaştırmak, kurumsal gelişimlerini sağlamak amacıyla Çarşamba Ticaret Borsası’nın istikrarlı büyümesi ve alanında uluslararası kimliğe ulaşması için sunacağı hizmet anlayışında “kalite”yi kılavuz edinmek ve kalite düzeyini gelişen teknoloji doğrultusunda arttırmaktır.

HABERLEŞME POLİTİKASI
Çarşamba ve bölgesinin tarım, ticaret ve sanayisine en yüksek katkıyı vermek için doğru zamanda, doğru yerde, doğru bilgilerin paylaşımını, haberleşme araçları vasıtasıyla gerçekleştirmek ve üyelerimizin, üreticilerimizin tarım ve imalat sanayi ile paydaşı kuruluşların ve halkımızın iletişimini sağlıklı, zamanında ve doğru bilgilerle sağlamaktır.

MALİ POLİTİKASI
Çarşamba Ticaret Borsası, üyelerinin ihtiyaçlarının karşılanması, mesleki faaliyetlerinin kolaylaştırılması ve geliştirilmesi, dürüstlük ve güveni hâkim kılmak üzere disiplin, ahlak ve dayanışmayı korumak ve 5174 sayılı kanunda yazılı hizmetler ile mevzuatla Borsalara verilen görevleri yerine getirmek üzere 1991 yılında kurulmuştur.Çarşamba Ticaret Borsası 5174 sayılı kanunun vermiş olduğu yetki ile üyelerinden almış olduğu kayıt ücreti, yıllık aidat, Tescil ücreti, yapılan hizmetler karşılığı alınan ücretler, belge bedelleri, yayın gelirleri, bağış-yardım, iştiraklerden ve sair gelirlerden oluşan kaynakları ile yukarıda zikredilen kuruluş amaçlarını yerine getirmek üzere yapacağı harcamaları mali politikasını oluşturmaktadır.

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI
- İşin gerektirdiği nitelik, yetenek ve bütçe imkânları doğrultusunda yeterli sayıda insan kaynağını istihdam etmek, Hizmet içi eğitimlerle mesleki ve kişisel anlamda sürekli gelişim ortamı hazırlamak,
- Görev tanımının gerektirdiği sorumluluk, risk, deneyim ve liyakat doğrultusunda ücret politikası yürütmek, Çalışanların kurum aidiyetini ve motivasyonunu ön planda tutmak, Çalışan performansını düzenli olarak izlemek, performansı doğrultusunda ceza-ödül  uygulamak ve bununla ilgili açık iletişimi desteklemek, Çalışan öneri ve beklentilerini dikkate almak, Çalışanlar arasında fırsat eşitliği yaratmak, Çalışma hayatı ile ilgili yasa ve kuralları tam olarak uygulamak, İnsan kaynakları politikasını gözden geçirmek ve sürekli iyileştirmektir.

ÜYE İLİŞKİLERİ POLİTİKASI
Çarşamba Ticaret Borsası üyelerinin temenni , dilek ve önerilerini kolayca iletebildiği, bu taleplerin hızlı, etkin, objektif, adil ve gizlilikle ele alındığı, bağlı bulunduğu yasalara uygun şekilde değerlendirildiği ve gerekli iyileştirmelerin yapılarak takip edildiği bir üye ilişkileri ve memnuniyeti sistemini taahhüt ederek , şeffaf ve hesap verilebilir ilkeleri doğrultusunda , çözüm odaklı bir politika izlemeyi amaç edinmiştir.
Borsa
Borsanın Tanımı

5174 Sayılı Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Deniz Ticaret Odaları, Ticaret Borsaları ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) kanunun 28. Maddesine göre; Ticaret Borsaları, bu Kanunda yazılı esaslar çerçevesinde borsaya dahil maddelerin alım satımı ve borsada oluşan fiyatlarının tespit, tescil ve ilanı işleriyle meşgul olmak üzere kurulan kamu tüzel kişiliğine sahip kurumlardır.” şeklinde tarif edilmiştir.

Ticaret Borsaları, "standardize edilmiş veya tiplere ayrılmış ya da numuneyle malın tümünün temsil edildiği; üretimi, tüketimi veya ithal, ihraç ve dağıtımı büyük miktarda yapılan; dayanıklı ve stoklamaya elverişli bulunan, arz ve talebi değişken olan, alım-satımı serbest rekabet şartları içinde ve önceden belirlenmiş asgari miktarlar üzerinden toptan yapıldığı organize edilmiş tarımsal ve hayvansal ürün piyasalarıdır."

Tarımsal ve hayvansal ürün piyasasında alıcı ile satıcıyı karşı karşıya getirmeyi amaçlayan ticaret borsacılığı fiyatların serbest rekabet ortamında oluşmasını sağlamaktadır.

Borsa denildiğinde genellikle hisse senetlerinin işlem gördüğü menkul kıymet borsaları akla gelmektedir. Ancak ticaret borsaları ile menkul kıymet borsaları arasında farklar bulunmaktadır. İkisini birbirinden ayıran en temel fark; ticaret borsalarında zirai ve hayvansal ürünlerin işlem görmesidir. Ticaret borsaları, hukuki mevzuatla sınırları belirlenmiş mali ve idari özerkliğe sahip kurumlardır. Bir başka ifadeyle; devlete herhangi bir parasal yük getirmeden kendileri kaynak yaratan, kullanan, hatta kamu kuruluşlarına kaynak aktaran kuruluşlardır. Ayrıca, kendi üyeleri arasından seçimle gelmiş kurullar (Meslek komitesi, Meclis ve Yönetim Kurulu) tarafından yönetilmektedir. Bu yönü ile de hürriyetçi demokrasinin vazgeçilmez unsurudur. Ticaret borsaları aynı zamanda piyasa ekonomisinin önemli bir parçasıdır. 

Borsanın Faydaları

Ticaret Borsalarının faydaları ise şöyle sıralanabilir: 
 • Tarım ürünleri ve hayvansal ürünlerin alım satımının Borsaya tescili ile kayıt dışı ekonominin kayıt altına alınması sağlanmakta böylece, devletin bu ürünlerde vergi kayıp ve kaçakları önlenmektedir.
 • Ticaret Borsaları Üreticiye Fayda Sağlar: Borsalar üreticilerin, ürünlerini çok miktarda alıcı karşısında arz edebildikleri, böylece o günkü şartlar içinde, güvenle ve gerçek fiyatla satabildikleri bir piyasadır. Ticaret Borsalarına sadece borsaya kayıtlı üyeler girebilirler ve borsada işlem yapabilirler. Bu sınırlamanın tek istisnası tarım üreticileridir. Bu sebeple, her borsada satıcıların önemli bir bölümünü tarım üreticileri oluşturur.
 • Ticaret Borsaları Tüketici Menfaatlerini Korur. Ticaret Borsaları üretimi ve tüketimi son derece yaygın olan tarım ürünlerinin bölge ve zaman bakımından fiyat farklarını kısmen telafi ederek, tüketicinin menfaatlerine uygun adil ve gerçek fiyatların oluşumuna katkıda bulunur.
 • Ticaret Borsaları İhracatçıya Avantaj Sağlar: Gıda, tekstil gibi sanayi dallarında çalışan üretici ihracatçılar vadeli alım sözleşmeleri yaparak, ihracat taahhütlerini zamanında ve istenilen kalite ve fiyatta ürünleri zamanında temin ederek yerine getirme imkânını bulabilmektedirler.
 • Ticaret Borsaları Müteahhitlik Piyasasında Çalışan Kişiler İçin Avantaj Sağlar. İşadamı riskten kurtulmak için, ticaret borsasında taahhüt ettiği teslim tarihi ve mal miktarı ile uyumlu olarak bu maldan vadeli alım yaparak riskten kurtulmuş olur.
 • Tahkim Yöntemiyle İhtilafların Çözümünde Zaman Kaybı Yaşanmaz: Üyeler arasında meydana gelen anlaşmazlık ve uyuşmazlıklar Hakem Heyetleri marifetiyle çözülür.
Borsanın Görevleri

5174 sayılı Kanunun 34. Maddesi:
 1. Borsaya dahil maddelerin, borsada alım satımını tanzim ve tescil etmek.
 2. Borsaya dahil maddelerin borsada oluşan her günkü fiyatlarını usulü dairesinde tespit ve ilân etmek.
 3. Alıcı ve satıcının, teslim ve teslim alma ile ödeme bakımından yükümlülüklerini, muamelelerin tasfiye şartlarını, fiyatlar üzerinde etkili şartları ve ihtilaf doğduğunda ihtiyari tahkim usullerini gösteren ve Birliğin onayıyla yürürlüğe girecek genel düzenlemeler yapmak.
 4. Yurt içi ve yurt dışı borsa ve piyasaları takip ederek fiyat haberleşmesi yapmak, elektronik ticaret ve internet ağları konusunda üyelerine yol göstermek.
 5. 51 inci maddedeki belgeleri düzenlemek ve onaylamak.
 6. Borsaya dahil maddelerin tiplerini ve vasıflarını tespit etmek üzere laboratuvar ve teknik bürolar kurmak veya kurulmuşlara iştirak etmek.
 7. Bölgeleri içindeki borsaya ilişkin örf, adet ve teamülleri tespit etmek, Bakanlığın onayına sunmak ve ilân etmek.
 8. Borsa faaliyetlerine ait konularda ilgili resmî makamlara teklif, dilek ve başvurularda bulunmak; üyelerinin tamamı veya bir kesiminin menfaati olduğu takdirde bu üyeleri adına veya kendi adına dava açmak.
 9. Rekabeti bozucu etkileri olabilecek anlaşma, karar ve uyumlu eylem niteliğindeki uygulamaları izlemek ve tespiti halinde ilgili makamlara bildirmek.
 10. Mevzuatla bakanlıklara veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarına verilen işlerin, bu Kanunda belirtilen kuruluş amaçları ve görev alanı çerçevesinde borsalara tevdii halinde bu işleri yürütmek.
 11. Üyelerinin ihtiyacı olan belgeleri vermek ve bunlara ilişkin gerekli hizmetleri yapmak.
 12. Yurt içi fuarlar konusunda yapılacak müracaatları değerlendirip Birliğe teklifte bulunmak.
 13. Sair mevzuatın verdiği görevlerle, ilgili kanunlar çerçevesinde Birlik ve Bakanlıkça verilecek görevleri yapmak.
Borsaya Üyelik Avantajları

5174 Sayılı Kanunun 32. Maddesi:

Ticaret borsası kotasyonuna dahil maddelerin alım veya satımı ile uğraşanlar, bulundukları yerin borsasına kaydolmak zorundadırlar. Buna uymayanların kayıtları, borsaca re’sen yapılır ve kendilerine tebliğ edilir. Meslek gruplarına göre yapılacak bu üye kayıtları, elektronik ortamda Bakanlık ve Birlik bünyesinde düzenlenen ortak veri tabanında güncel olarak tutulur.

Borsaya kayıt zorunluluğunda olanların durumlarında meydana gelen ve Türk Ticaret Kanununa göre tescil ve ilânı gereken her türlü değişikliğin, gerçekleşmesinden itibaren bir ay içinde kayıtlı oldukları borsalara bildirilmesi gerekir. İlgili sicile tescili zorunlu olup da kanunî şekil ve sürede tescil ettirilmemiş olan bir hususu haber alan ilgili borsa, bu zorunluluğu yerine getirmeyenlerin durumlarını gerekli sicil değişikliklerinin yapılması için ilgili sicil memurluğuna bildirir. Sicil memurluğu, bu bildirim üzerine gerekli işlemleri yapmakla yükümlüdür. 

Merkezî borsa çalışma alanı dışında bulunmakla beraber, borsa çalışma alanı içinde faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilerin, ticaret veya esnaf siciline tescil edilmiş ya da edilmemiş şube, irtibat bürosu, fabrika, temsilcilik, depo, alım satım yeri ve buna benzer ünitelerinin de borsaya kaydolmaları gerekir.

İçinde bulunulan yıldan önceki son iki yıldan itibaren adresleri ve durumları tespit edilemeyen ve içinde bulunulan yıldan önceki son iki yılda, borsa maddeleri üzerine alım satımı bulunmayan üyelerin isimleri, borsa meclisi kararıyla meslek grupları ve seçmen listelerinden silinir, aidat tahakkukları durdurulur ve bunlar borsa hizmetlerinden yararlanamazlar. 

Yukarıdaki fıkrada anılan borsa meclisi kararını takip eden yılbaşından itibaren iki yıl içinde, ilgilinin üyesi bulunduğu borsaya müracaatla adres ve durumunu bildirmemesi halinde, borsa yönetim kurulunun teklifi ve meclis kararıyla borsadan kaydı silinir. Bu süre içinde durumunu bildirenlerin aidat tahakkukları başlatılır. Ancak bunlar aidat borçlarını ödemedikçe seçmen listelerine tekrar kaydedilemezler. Borsaya dahil maddelerin üretici veya seri halde üretim yapmaksızın doğrudan tüketiciye satış yapan imalatçıları, borsalara kaydolmaksızın dahi kendi mallarını borsada satabilirler.